NTN 7905UG/GHP4/15KQTQ Bearing

Bearing 7905UG/GHP4/15KQTQ

Bearing number : 7905UG/GHP4/15KQTQ

Size (mm) : 25x42x9

Brand : NTN

Bore Diameter (mm) : 25

Outer Diameter (mm) : 42

Width (mm) : 9

Bearing dimensions and specification in NTN catalogue:

d - 25 mm

D - 42 mm

B - 9 mm

C - 9 mm

Angle (α) - 20 °

Weight - 0,04 Kg

Tags :  NTN , 25x42x9

Purchase the NTN 7905UG/GHP4/15KQTQ Please fill in the following